• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

„Praktycy"

Projekt „Praktycy" o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0253/19 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 60 (32K, 28M) uczennic/uczniów i 4 (2K,2M) nauczycielek/nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz targach branżowych w okresie do 10.2023r.

Do głównych rezultatów projektu zaliczymy:


- zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 60 uczennic/ów; zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 4 nauczycielek/li;

- zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery;

- zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości; zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu,

- nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku.

Główne zadania:

-staże zawodowe dla 42 uczennic/uczniów oraz staże zawodowe dla 4 nauczycielek/nauczycieli,

-zajęcia praktyczne dla 18 uczniów realizowane jako wizyty na targach branżowych,

-dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 14 uczniów u jednych z największych przedsiębiorców w województwie podlaskim w branży budowlanej i gastronomicznej (Danwood i Gastro Strefa).

Uczniowie będą mogli skorzystać z kilku form wsparcia.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 - 31.10.2023